គណបក្ស​ប្រជាជន​កម្ពុជា​បាន​ផ្សាភ្ជាប់​ខ្លួន​ជាមួយនឹង​ប្រជាជន​នៅ​គ្រប់​កាលៈទេសៈ​ – CEN