មនុស្សដែលបាត់ប​ង់​ជី​វិត ដោយសារវីរុសកូ​រ៉ូ​ណា​ថ្មី​ ឬ COVID-19 នៅក្នុងប្រទេសចិនបានកើនដល់​ ​១.៧៧០នាក់ – CEN