ត្រាំ គំរាមឈប់ ចែកព័ត៌មានស៊ើប​ការណ៍ ដល់ប្រទេសណាដែលប្រើប្រាស់​ប្រ​ព័​ន្ធ 5G របស់ Huawei – CEN