តុល្យការ​ចុង​ក្រោយ នៃភ្ញៀវទេសចរដែលនៅសល់លើ​នា​វា​ Ms Westerdam សរុបមានចំនួន២៣៣នា​ក់​ – CEN