សម្តេចតេជោ ៖ បើខ្វះសាលសវនាកា​រ​កាត់​ក្តី​ រឿងស្ត្រីដែលជា​ទ​ណ្ឌិ​ត ឬជាពិរុទ្ធជន អាចជួលសណ្ឋាគារកា​ត់​ក្តី​ – CEN