បង្ក្រាបក្រុមហ៊ុន តាំង ហុង លក់ផលិតផលគ្រឿង​ក្រ​អូប​ ក្លែងក្លា​យ​ – CEN