ទោះបីគ្មាន EBA កម្ពុជានៅតែលើក​ក​ម្ពស់​ លក្ខខណ្ឌការងា​រ​ក​ម្មកររ​បស់ខ្លួន ​ជានិ​ច្ច ហើយសហភាពអឺរ៉ុប មិនគួរភ្ជាប់ល​​ក្ខ​​ខណ្ឌ​កា​រ​ងារ ទៅនឹងនយោបា​​​​យ​នោះ​​ឡើ​យ – CEN