វីរុស COVID-19៖ អ្នកស្លាប់​នៅចិន​កើន​ដ​ល់​ជិត ១.៩០០នាក់ ខណៈអ្នកជាសះស្បើយមាន​ជា​ង​ ១២.០០០នាក់ – CEN