រាល់ការដ្ឋានសំណង់ទាំងអ​ស់ ក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ ត្រូ​វ​ធានាឱ្យបានពី​គុ​ណភា​ពសំ​​​ណ​ង់ – CEN