ចិន ៖ វាយ​ទម្លុះ​ជញ្ជាំង រក​ឃើញ​លុយ ៦៤០.០០០.០០០​យាន់ គរ​ដូច​ភ្នំ​នៅ​ខាងក្នុង (​មាន​វីដេអូ​) – CEN