ឆេះរថយន្តដឹកប្រេង​ គឺឆ្លង​ច​រន្ដភ្លើ​ង​អា​គុយ – CEN