វិធានការចំនួន៩ចំណុច ទប់ស្កាត់ការចរា​​ច​រ​ណ៍បក្សី និងផលិតផលពីបក្សី​ ​នាំចូលពីប្រទេសវៀតណា​ម​ ខណៈជំងឺផ្តាសាយ​​បក្សី AH5N1ផ្ទុះឡើងវិញ ​ – CEN