កម្ពុជាសូម​ចូល​រួម​អ​បអរ​សា​ទរមិ​ត្តចិន ក្នុងការទប់ស្កាត់ការរី​ក​រាល​ដាល​មេរោគកូវីដ១៩ (Co​vid-19) និងអរគុណចំពោះការមើលថែ​និ​ស្សិត​កម្ពុជា នៅប្រទេ​សចិ​ន – CEN