ថៃ​ ស្រីនាង​ ត្រូវបាន​សមត្ថកិ​ច្ច​ប៉ុស្តិ៍ន​គរ​បា​លបឹ​ងកក់១​ ហៅមកអប់រំ ​និង​ ធ្វើលិខិតសន្យា​ ឈប់ផុសរូបអាសអាភាស – CEN