ធ្វើ​កិច្ចសន្យា​ពី​ព្រឹក ល្ងាច​ឡើង​ស៊ិ​ច​ស៊ី​ដដែល កុំ​ពត់​ស្រឡៅ កុំ​ប្រដៅ​ស្រីខូច , ថៃ ស្រី​នាង ត្រូវ​ចាប់ខ្លួន​ម្តងទៀត បន្ទាប់ពី​នាង​មិន​គោរព​កិច្ចសន្យា – CEN