យើង​បាន​រួមគ្នា​បំផ្លាញ​ឱ្យ​បរាជ័យ​ទាំងស្រុង​នូវ​ឧបាយកល និង​ផែនការ​ប្រកបដោយ​គ្រោះថ្នាក់​នេះ​របស់​ក្រុមប្រឆាំង​ជ្រុលនិយម​ – CEN