ខឹងខ្ចីធុងបាស់មិ​ន​ឱ្យ ទាញព្រនង់វាយទាំ​ង​ឪពុ​កនិងម្តាយចុង រងរបួ​សធ្ងន់ នៅស្រុករមាស​ហែ​ក​ – CEN