អ្នកដំណើរ​តាម​នាវា WESTERDAM ពុំមាន​ផ្ទុកមេរោគ Covid-19 – CEN