អភិបាលខេត្ត​ទាំងអស់​មិនត្រូវ​ចាត់ទុក​ខ្លួន​ជា​ខ្សែបណ្ដោយ ឫ​ជា​អង្គភាព​ចំណុះឱ្យ​ក្រសួងមហាផ្ទៃ​នោះឡើយ – CEN