បង្ហាញវីដេអូ សិស្សមួយក្រុម ​នៃវិទ្យា​ល័យ មេមត់ វាយគ្នាក្នុងថ្នាក់រៀន – CEN