ច្បាប់សំណង់ មានគោ​​​ល​ដៅ ក្នុ​ងកា​ររួ​មចំ​ណែកលើ​កកម្ព​ស់ជំ​​នឿជឿជាក់ ដល់វិនិយោ​គិន ក្នុ​ង​វិស័យ​​អ​​ចល​​​នទ្រព្យ – CEN