ក្រសួងសុខាភិបាល​កម្ពុ​ជា​៖ ស្ត្រី​ជនជាតិ​អាមេរិក​ម្នាក់ អាយុ​៨៣​ឆ្នាំ មិនមាន​ផ្ទុក​នូវ​វីរុស COVID-19 – CEN