សម្តេចនាយក​រដ្ឋមន្ត្រី ៖ បើ​ពូ​ជា​នាយករដ្ឋមន្ត្រី​ម៉ាឡេស៊ី​វិញ នឹង​ដក​រដ្ឋមន្ត្រី​សុខាភិបាល​ចោល ដោយសារ​ការធ្វើការ​ខ្ជីខ្ជា – CEN