ការ​មិន​ទទួ​លខុ​សត្រូវ​រប​ស់​ជន​បរទេសខ្លះ លើការពិនិត្យសុខភាព​រ​បស់ភ្ញៀវទេសចរដែល​ជិះ​លើ​នាវាWesterdam បានធ្វើ​ឱ្យ​កម្ពុ​ជាក្លា​យ​ជាជនរ​ង​គ្រោះ – CEN