អ្នកជា​សះស្បើយ​ពីវី​រុស COVID-19 មានជាង ២០.០០០នាក់ – CEN