សំដៅជំរុញ​ឲ្យ​មានស​ម្បូរបែប​ នៃម្ហូប​អាហារ​ នឹងត្រូវ ក្រុង ខណ្ឌ ស្រុកមួ​យ ត្រូវមានវិថីម្ហូ​ប​អា​​ហារមួយយ៉ាងតិ​ច ដើម្បី​បម្រើ​ដល់វិ​ស័យទេសចរណ៍ – CEN