ពង្រឹង​សមត្ថភាព​ហ្វឹកហាត់​ និង​បាញ់​គ្រាប់​ពិត ៖ ប៉ូលិស​ថា​ ដើម្បី​ការពារ​រដ្ឋ​ និង​ប្រជាជន​ – CEN