ទើបចេញពីពន្ធ​នា​គារ សោះមិន​រាង​ចាល មកប្រព្រឹត្តបទល្មើសទៀត ប្រើអា​វុ​ធចា​ក់ជនរងគ្រោះ​យ​កទ្រ​ព្យស​ម្បត្តិ​ – CEN