ធ្លាយ​ចេញមូ​លេហ​តុ​ដែលនាំឲ្យ​យន្តហោះ​ផ្ទុកមនុស្សជាង ១៦០​នាក់ រអិល​ធ្លាក់ ជាប់​ជញ្ជាំង​ភ្នំ ប៊ិះ​បំបុក​ចុះ​សមុទ្រ​ – CEN