អាជ្ញាធរមីន៖ អត្រាគ្រោះថ្នាក់ដោយសារមី​ន​​​មា​​នការថយចុះប្រមាណ ៤០០០នាក់​ ​ក្នុង១៩៩៦ មក ៧៧នាក់ ក្នុងឆ្នាំ២០១៩​ ​ – CEN