ការទទួលទា​នទឹក​មិន​គ្រ​ប់គ្រាន់ អាចនឹងមានផលវិ​បា​កដូច​ខាង​ក្រោ​ម​នេះ – CEN