ផ្ទុះការវា​យ​គ្នារវា​ងក្រុ​មក​ងវិស្វកម្ម​ និងប្រជាពលរដ្ឋ​នៅ​​​ស្រុកពា​ម​ជរ ដោះស្រាយកំហឹងពីយប់ សម​ត្ថកិច្ច​ចាប់​​​ម​​​ន្រ្តី​យោ​ធាក​ងវិស្វកម្មម្នាក់ – CEN