ឆេះផ្ទះប្រជា​ពល​រដ្ឋ អស់​ជាច្រើ​ន​ខ្ន​ង អមតាមអតីតផ្លូវរថ​ភ្លើ​ង – CEN