អនុវត្តដីកា រឿងក្រុមហ៊ុនធ្វើអគា​រទំនើប យឺតនិ​ង​ខុសកិ​ច្ច​សន្យា ហើយផ្ទុះការ​តវ៉ា​កម្ម​ក​រសំ​ណង់ និងបង្កហិ​ង្សា​ យកសាំងស្រោ​ចខ្លួនបម្រុង​ដុ​តខ្លួ​ន – CEN