នារីម្នាក់​ ត្រូវយុវ​​ជនពីរនាក់ រំលោភ​បូ​ក ​រហូ​តស​ន្លប់​ – CEN