សម្រួលផ្នែកព​ន្ធ​ដារ លើ​វិ​ស័យស​ណ្ឋា​គារ និងផ្ទះសំណាក់ នៅខេត្តសៀម​រា​ប និងលើក​លែ​ងព​ន្ធប្រថាប់ត្រាលើ​ផ្ទេ​​រ​កម្មសិទ្ធិតម្លៃទាបជា​ង៧ម៉ឺន​ដុ​ល្លា​រ – CEN