អាហារដែល​ធ្វើឲ្យ​អ្ន​កងាយឡើងទម្ងន់ខ្លាំ​​ងបំ​ផុត – CEN