ឆ្នាំ២០១៩នេះ ការអនុវត្ត គោលនយោបា​យ​ភូមិ​សង្កាត់មា​នសុ​វត្ថិ​ភាព នៅភ្នំពេ​ញ មានលក្ខណៈល្អ​ ប្រសើរ ដោយបានធ្វើឲ្យបទ​ល្មើស​ថយ​ចុះ – CEN