ដោះសារ​មិន​ទំនង​! អក្សរ​ខុស​ចង់​មួយ​កុងតឺន័រ លោក​អភិបាលស្រុក​សង្គម​ថ្មី ថា​ដោយសារ​បញ្ហា​ Computer – CEN