ហួសចិត្ត​! ទៅ​ស៊ីការ​គេ​ផឹក​ចំ​ស្រា​ចិត្តខ្លាំង ខឹង​អ្នកភ្លេង​អត់​លេង​បទ​ស្លូ ស្ទុះ​ទៅ​វាយកម្ទេច​អក​កេះ និង​ក្រុម​តន្ត្រី​ឡើង​ដេកពេទ្យ – CEN