អត្រា​ស្លាប់​ដោយ​ជំងឺគ្រុនចាញ់ គឺ​ពុំមាន​អ្នកស្លាប់​ទេ​ក្នុង​រយៈពេល​៣​ឆ្នាំមុន​គោលដៅ​ – CEN