អង្គការទេសចរណ៍ពិភពលោក និងអង្គការសុខភាពពិភពលោក ចេញសេច​ក្តីថ្លែ​ង​ការ​ណ៍រួម ពីទេសចរណ៍ និងវីរ៉ុសខូវីឌ-១៩ – CEN