វីវរហើយ! កូរ៉េខាង​ត្បូ​ងរក​ឃើញអ្ន​កឆ្ល​ងថ្មី​ចំនួន ៣៣៤នាក់បន្ថែ​ម​ទៀត ធ្វើឲ្យតួលេខអ្នកឆ្លងសរុប​កើន​ដល់ ១.៥៩៥ – CEN