រដ្ឋបាលខេត្តព្រះ​សីហ​នុ ដាក់ឱសានវា​ទ ឱ្យអ្នកកាន់កាប់​ក្បា​លដីនៅ​សេស​សល់​ជាង 1000ក្បាល​ដី ចូលខ្លួន​ដោះស្រាយ​ជាកំ​ហិត – CEN