វាយជ​នរ​ងគ្រោះ ប្លន់​យកទ្រ​ព្យ​ស​ម្ប​ត្តិ បានតែ​ពីរ​ថ្ងៃ​ប៉ុណ្ណោះ ត្រូវបានសមត្ថកិច្ចនគរ​បា​លចាប់​ខ្លួន​ – CEN