ប៉ុន្មានថ្ងៃចុងក្រោយនេះ ​មានអគ្គិភ័យកើត​ឡើ​ងច្រើ​ន សូម​បង​ប្អូន​​​ប្រជាព​​ល​រដ្ឋ ចូលរួមប្រុងប្រយ័​ត្ន​​ខ្ពស់ លើករណីនេះ – CEN