ស្ទើរ​មិន​ចង់​ជឿ ខណៈ​ឃើញ​រូប​ពីមុន និង​ឥឡូវ របស់​អ្នកនាង Love Riya ខុសគ្នា​ដាច់ស្រឡះ​​យ៉ាង​នេះ – CEN