នាយ ពែ​កមី ថា កាល​នៅ​ជាងសំណង់​ដូច​តៅ​ម៉ី​ង​ស៊ឺ​ណាស់ ស្រាប់តែ ម៉ៃ សុគន្ធ បាន​សរសើរចំៗ​ថា ដូចណាស់ ដូចមែនទែន គឺដូច​…. – CEN