​គម្រោង The Peak កំពុងស្ថិ​តក្នុង​ភាព​ចម្រូ​ង​ច​ម្រាស់​ ជាមួយក្រុមហ៊ុនម៉ៅកា​រ​សំណ​ង់​ – CEN