សូមចូលរួមជួយថែរ​ក្សា​ការ​ពារ​នូវស​មិ​ទ្ធផ​លនានា ដែលមាន នៅក្នុ​ងទីវ​ត្ត​អារាម – CEN